Lagt på Storkene.dk den  4.  oktober 2020


Nye fødekamre til vestjysk storkepar fortoner sig

I foråret  fik Storkene.dk med hjælp fra paddeeksperten Kåre Fog, udarbejdet en plan over etableringen af en lang række paddevandhuller, der skulle anlægges tæt ved storkeparret Yvonne og Kjeld. Storkeparret har siden 2019 ynglet ved Bækmarksbro i Lemvig Kommune.

Projektet ville blive finansieret via midler fra Storkene.dk og var planlagt til at blive realiseret i 2021. En række lokale lodsejere, der holder meget af deres lokale storkepar, havde ellers givet deres støtte til etablering af vandhullerne på deres jord. Alt tegnede til at storke og andre engfugle skulle have en kæmpe hjælpende hånd i årene fremover.
 
Projektet var ment som en hjælpende hånd til storkeparret, som via de nye paddevandhuller, ville få forbedret mulighederne for at finde føde til sig selv og parrets unger. Derudover skulle projektet give et løft til den generelle biodiversitet i Flynder Ådal, som udgør det primære fødekammer for storkeparret.


 

Paddevandhuller er ikke vild natur

 
Men paddevandhullerne bliver formentlig aldrig udgravet og dermed må storkene indtil videre klare sig med en mere sparsom føde. Årsagen skal paradoksalt nok findes hos Danmarks Naturfredningsforening (DN). En kontakt til den relevante sagsbehandler i DN viser, at man ikke ønsker at give tilladelse til at der udgraves vandhuller i ådalen. Og det skuffer naturligvis hos Storkene.dk.
 
”Vi havde set meget frem til at kunne hjælpe storkeparret ved Bækmarksbro med de nye fødekamre, der skulle øge fødegrundlaget betragteligt for storkene. I de sidste to år har vi holdt hånden under storkeparret via udlægning af fisk som tilskudsfoder. De nye paddevandhuller skulle efter planen medvirke til, at vi om et par år helt kunne udfase denne hjælp. Derfor er vi selvsagt rigtigt skuffede” udtaler formanden for Storkene.dk, Jess Frederiksen.Storken i Flynder Ådal. (Foto: Vagn Gejl Donskov)
 
Baggrunden for, at man hos DN ikke vil give tilladelse til vandhulsprojektet, ligger i, at man ønsker at naturen i ådalen skal være så vild og naturlig som overhovedet muligt. Og med etableringen af de mange vandhuller i ådalen, mener man at den vilde natur lider skade.
 
”Der er allerede lagt mange timer i projektet, som vi nu formentlig skrinlægger. Men vi vil dog ikke opgive at forsøge at finde alternative muligheder for at optimere fødegrundlaget. Afslaget åbner for en debat om begrebet ”vild natur”. Hos Storkene.dk mener vi, at paddevandhuller, der anlægges i ådalen, vil gavne den vilde natur og den generelle biodiversitet. Som det er nu, tørrer engene i ådalen for hurtigt ud om foråret, så vandfyldte lavninger ikke holder vand længe nok. Det så vi i dette forår, hvor de vigtigste lavninger på engene tørrede ud før frøæg blev til haletudser” siger Jess Frederiksen, der frygter at dette afslag vil få en langt mere vidtrækkende konsekvens.

 
"Det lader til, at DN er principielt imod at hjælpe storkene ved at skaffe større frøbestande. Når de lægger den linje, som vi nu har oplevet, så betyder det, at vi vil få de samme problemer andre steder i landet, hvor det også drejer sig om at få flere frøer på engene. F.eks omkring Ribe, hvis storken igen bosætter sig der. Vi står altså i den situation, at DN generelt modarbejder det arbejde, vi gør for at skaffe føde nok til storken i Danmark. De, der er medlemmer af DN må overveje, om de er enige i den linje, som DN her lægger. Storkebestanden er på vej frem og flere af de nye storkepar, vil få brug for hjælp hvor de nu end beslutter sig for at yngle"

 
Tilgroning af danske enge er et problem
 
Allerede nu vil Storkene.dk dog gå i tænkeboks og se på hvor man kan sætte ind med hjælp til storken og andre engfugle. DN anbefaler, at der som et alternativ til etablering af vandhuller, i stedet etableres et permanent høslet i ådalen, så græsset på engene ikke gror til. Når engene gror til, kan storke og mange andre engfugle ikke bruge engene som levested. Tilgroning af danske enge er overordnet set et stort problem, der skyldes, at der ikke er penge i af lave høslet eller få kvæg ud på græsning.

Paddeeksperten Kåre Fog, er derfor ikke uenig i at pleje af engene er et vigtigt element. Han mener dog ikke, at dette element bør stå alene.

”Det ene udelukker jo ikke det andet. Forslaget om pleje af engene går efter min mening fint i spænd med etablering af vandhuller i ådalen. Nogle dele af ådalen er groet til i pil og krat, og på lange strækninger står græsset så højt om sommeren, at storken ikke kan finde føde. Men en permanent pleje af engene kan være svær at realisere, især hvis det skal ske uden økonomisk støtte udefra. Etablering af vandhullerne, er en hurtigere og mere økonomisk overkommelig genvej til forbedring af storkenes fødemuligheder ” siger Kåre Fog. 

© Copyright 2021 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS