Generalforsamling 2022 i Storkene.dk
 

 
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til generalforsamling i Storkene.dk
 
Tid:            Lørdag d. 19. marts 2022 kl. 14.00
Sted:         Ved din skæm via Livestorm
 
 
D A G S O R D E N:
 
1.                Valg af dirigent og referent
2.                Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
3.                Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4.                Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år
5.                Indkomne forslag
6.                Budget for det kommende regnskabsår
7.                Fastsættelse af kontingent
8.                Valg af medlemmer til bestyrelsen (for 2 år)

                    På valg er:
                    Lars Juel Sørensen (modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem, men gerne som suppleant)
                    Bestyrelsen foreslår Hans Thyssen (suppleant) til nyt bestyrelsesmedlem efter Lars Juel Sørensen
                    Bjarne Østergaard Rasmussen (modtager genvalg)
                    Jesper Leegaard (modtager genvalg)
                    Kåre Fog (modtager genvalg)
 
                   Mogens Møller Nielsen, der blev valgt ind i bestyrelsen i 2021 for 2 år, har valgt at træde ud igen
                    pr. 1. september 2021
 
9.                Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)

                    På valg er:

                    Louise Lund Fjeldgren (modtager genvalg)
                    Lars Juel Sørensen (ønsker at udtræde af bestyrelsen, men modtager gerne valg som suppleant)
10.              Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)

                    På valg er:

                   Regitze Vittrup (modtager genvalg)

11.              Eventuelt       


Tilmelding
Du tilmelder dig ved at registrere dig her. Herefter modtager du en bekræftelse på din deltagelse.     

Er der spørgsmål til arrangementet er man velkommen til at skrive en mail til info@storkene.dk

Klik her for en printvenlig version af dagsordenen    
     

 

© Copyright 2022 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS