Lagt på Storkene.dk den 23. juni 2021


Nordvesttyskland oplever rekordfremgang for storken
 
Man skal som bekendt ikke glæde sig for tidligt. Men i dette tilfælde er det helt i orden at finde smilebåndet frem. Storken i det nordvestlige Tyskland fortsætter sin raske fremmarch mod nord og grænsen til Danmark. Det mærker man både i Slesvig Holsten og Nedersaksen.
 
I området omkring Hamborg yngler i år 29 par storke, der i skrivende stund har 77 unger. Det er vel og mærke et område, hvor storken tidligere har været stort set forsvundet. Man skal helt tilbage til 1945 for at finde tilsvarende antal. Tallet kunne dog have været højere, hvis ikke det havde været for det kolde forår. I april måned kunne man tælle hele 40 storkepar omkring Hamborg, som dog opgav ynglen.
 
I hele Nedersaksen oplever man igen i år en rivende fremgang for storken og selvom det samlede resultat for bestanden først foreligger senere på året, er forventningen af der igen slås rekord. I 2020 ynglede 1350 storkepar i hele Nedersaksen - i 2001 var tallet blot 361 par.  


Nord for Nedersaksen er der også grund til fortsat optimisme. Sidste år steg storkebestanden i Slesvig Holsten fra 295 til 350 storkepar. I år er bestanden oppe på 380 par. Dermed er bestanden i Slesvig Holsten på blot 2 år steget med op imod 30 %. Det øger trykket mod den danske grænse.


 Storkepar - dette er Broderup i Sønderjylland (Foto: Hans Skov)

 

Klimaforandringer hovedårsagen
 
Fremgangen i storkebestanden skyldes ikke så meget forbedrede biotoper. Den primære årsag skal findes et mindre positivt sted. Den skyldes nemlig de omsiggribende klimaforandringer.
 
”Selvom der både i Danmark og Tyskland er gjort en del for at forbedre storkenes muligheder for at søge føde, skyldes den voldsomme fremgang altovervejende, at storke ikke længere har brug for at trække til Afrika, men kan nøjes med en kort tur til den iberiske halvø eller måske det nordvestlige Afrika. Det giver sig udslag i, at langt flere storke overlever trækket, end hvis de skal flyve hele vejen til det centrale Afrika – eller endda hele vejen til Sydafrika” siger formanden for Storkene.dk, Jess Frederiksen.
 
Uanset årsagen til fremgangen for den vesteuropæiske storkebestand, rammer den nu også Danmark. I Sønderjylland er der i år 3 par ynglende storke, hvor der indtil 2019 kun var 1 ynglepar. Igen i år ser man mange unge tyske, hollandske og skånske storke rundt omkring i det sydjyske. Disse er dog kun på sommerferie, men om 1-2 år der de ynglefugl. I Ribe er der i disse dage 11 storke på engene.


Storke overvintrende i Spanien (Foto: Elena del Val)
Danmark kan få stabil bestand af storke 

Storkene.dk opsatte i den forgangne vinter en lang række storkereder langs den dansk-tyske grænse – netop med det formål, at tiltrække overskydende storke fra Tyskland. Og det er allerede lykkedes. 2 af de nye storkereder er blevet beboet af ynglepar og langt de fleste af storkerederne i det sønderjyske har haft besøg af storke en eller flere gange.
 
”De mange besøg af unge umodne storke, kan betragtes som små nålestiksoperationer. Deres besøg er en forløber for de egentlig bosætninger, som kommer til at foregå over de næste par", mener Jess Frederiksen. 
 
”Skal vi have storken tilbage som en regulær dansk ynglefugl, er det vigtigt, at vi fortsat gør en indsats for at tiltrække ynglestorke til områder, der kan brødføde et storkepar med unger. Med den dokumenterede fremgang i storkebestanden i vores nabolande, kan Danmark om blot 10 år have en reel og fast ynglebestand af hvid stork. Ingen storkeeksperter havde turde blot tænke den tanke for blot få år siden”.
 
Hos Storkene.dk vil der derfor i de kommende år være fokus på at tiltrække ynglepar til Danmark.  Skal Ribe igen være højborg for storken?

En af de gamle højborge for storken, nemlig Ribe med opland, vil være et af de områder, der kommer til at være mål for Storkene.dk´s opmærksomhed. Siden 2004, har der ikke ynglet storke her. 

De sidste par år har Ribe haft besøg af en del storke. I år er ingen undtagelse med op til 11 storke samlet i området. Men mulighederne for, at de kan finde føde nok i engene, er stadig for dårlige. Det mener biologen Kåre Fog. 

"Det handler især om flodemålet ved sluserne i Ribe. Flodemålet er den vandstand , som vandet stemmes op til i området fra Ribe Østerenge og frem til Ribe By. Det er fast rutine, at flodemålet sænkes med ca. 35 cm d. 31. marts, hvilket er et meget uheldigt tidspunkt for frøernes mulighed for at yngle i engene. Selv om der er defineret et bestemt flodemål, har man i årenes løb alligevel sænket flodemålet mere og mere under det aftalte. Desværre er engene nu så tørre i sommerhalvåret, at der næsten ingen frøer er tilbage".

Dermed er storkenes fødegrundlag også svundet afgørende ind. Da storkebestanden var på sit højdepunkt med over 30 ynglepar, var oplandet til Ribe meget mere vådt. Når man har en linje der angiver flodemålet de enkelte år, kan man næsten drage en parallel linje i antallet af storkepar i de samme år.


Nogle af de mange storke ved Ribe i juni 2021 - kiik på foto for flere
storke i Ribe.  (Foto: Aage Matthiesen)


Der eksisterer planer om igen at hæve flodemålet til de værdier, de egentlig skulle være de gældende.

"Hvis der bliver politisk flertal for det, vil Ribe igen få flere ynglende storkepar. Det økonomiske tab for landbruget ved at engene bliver vådere, vil formentlig være langt mindre end den økonomiske gevinst ved at der tiltrækkes flere turister som vil se storkene i Ribe. Storken og Ribe har altid hængt sammen i folks bevidsthed" slutter Kåre Fog. 

Om det bliver muligt, afhænger af den politiske vilje i kommunen. Derfor kan storkene og flodemålet være et vigtigt emne op til det kommende kommunalvalg.Den klassiske turistplakat med Ribe som Storkenes By
(Foto. Jess Frederiksen)


Hvis man ikke gør en større indsats med forbedring af engenes naturværdi omkring Ribe, skal ripenserne ikke gøre sig store forhåbninger om et væsentligt rykind af storke. Storkene vil gå lidt omkring på engene og opdage, at der ikke er føde nok. Så vil de flyve videre – måske tilbage til Tyskland, hvor forholdene for storke trods alt bedre end de er i Jylland.


 

© Copyright 2021 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS