Lagt på Storkene.dk 20. juni 2022Nu skal der naturligt mad på storkens bord

Storkene.dk iværksætter nu en indsamlingskampagne, der skal sætte os i stand til at give et skub til bosætningen af nye storkepar i Danmark og tilmed gøre dem selvforsynende i forhold til at finde føde.

Vi kalder vores projekt "MAD PÅ STORKENS BORD" fordi det netop beskriver hvad det drejer sig om. Læs mere om baggrunden for projektet og om hvordan du kan støtte det nedenfor. Storken er i fremgang - men hvor er føden?

Storkebestanden i Vesteuropa er i voldsom fremgang, og i de sidste par år er fremgangen nået til Danmark, hvor vi nu endelig oplever, at flere storkepar bosætter sig. Indtil 2019 var der blot 2 storkepar i Danmark, som i 2022 har udviklet sig til 8 par.

Årsagen til fremgangen skal primært findes i de omsiggribende klimaforandringer, der medfører markant ændrede trækvaner hos storkene. 

Faktum er, at selvom vi i både Tyskland og Danmark er begyndt at lægge mere vægt på et bæredygtigt landbrug, økologi og naturgenopretning, så er der stadig lang vej til det landskab, storken trivedes i for 100 år siden. Landskabet, som storken vendte ryggen til da den opgav Danmark og gik voldsomt ned i antal i det vestlige Tyskland – dvs. de gamle vesttyske delstater, er i sin væsentlighed ikke forandret. Alligevel er der nu mange steder i det vestlige Tyskland en storkebestand, som ikke er set magen til siden 1930´erne, eller endnu tidligere. Stigningstakten er faktisk så stor, at fortsætter væksten i samme gænge, vil bestanden visse steder i det vestlige Tyskland nå højder, som ikke tidligere er set.

Da storken forlod Danmark i 2008, troede de fleste, at nu var det slut med ynglende hvide storke i Danmark for altid. Dengang var vores bestand domineret af storke, der trak mod øst og overvintrede i de østlige og centrale dele af Afrika og endda trak helt til Sydafrika. Rejsen dertil var - og er stadig - brolagt med mange farer og kun ganske få individer overlevede de første to år, efter de var fløjet fra reden. Af samme årsag kom kun få individer tilbage for at yngle i Europa.
Storken er kommet tilbage til Ribe i 2022.  (Foto: Hans Skov)


Klimaforandringerne bevirker nu, at langt de fleste storke i Vesteuropa blot trækker til Spanien, Frankrig eller sågar til Sydvesttyskland for at overvintre. Den korte tur er relativt ufarlig, og derfor er overlevelsen langt større, end hvad der gælder for de storke, der trækker mod øst og overvintrer i det centrale og sydlige Afrika.'

Læs mere om klimaforandringer og trækruter her

Så længe klimaet er til storkens fordel, vil der være en stigning i bestanden. Det korte træk de kan nøjes med nu, giver en lav dødelighed, og dermed reduceres kravet til reproduktionen. Hvor man tidligere talte om, at for at en bestand skulle holde sig intakt, skulle et storkepar årligt producere 2.0 unger i gennemsnit. Dette krav nu væsentligt sænket til 1,5 unge eller mindre årligt pr. par.

Det er derfor forventningen, at vi vil opleve en eksponentiel vækst i storkebestanden i de kommende år og at vi i 2030 har 30 ynglende storkepar i Danmark.

 

Væk med tilskudsfoder - danske storke skal være selvforsynende

For at være beredt til denne fremgang og til at modtage de mange nye storkepar, kommer Storkene.dk nu med en plan for, hvordan storkene så at sige guides til at slå sig ned i områder, der kan brødføde dem og deres unger.

Et led i planen, for at få storken tilbage som ynglefugl, er at opstille storkereder på egnede steder. Den del af planen indledte Storkene.dk allerede i 2020, men vi må sande, at den ikke kan stå alene. Der skal nemlig langt mere mad på storkens bord!Storken i Rens ved et sjappet vandhul, som der skal etableres flere af. 
(Foto: Lone Gabelgaard)


Som det er nu, finansierer Storkene.dk tilskudsfoder til storkene. Dette udlægges af storkeværterne i perioder, hvor der er brug for det. Det fungerer efter hensigten, der netop er at holde hånden under de nye storkepar. Det er dog denne tilskudsfodring, vi skal have udfaset over de kommende år. Med udsigten til mange nye storkepar vil det nemlig ikke være hverken praktisk muligt at vedblive med at støttefordre storkene, ligesom det heller ikke er ønskeligt. 

Vi indleder derfor nu en plan, der i sin enkelthed går ud på at forbedre fødemulighederne, hvor der allerede nu yngler storke.

For at storken kan finde føde, er det vigtigt, at der indenfor en radius af 8 km fra storkereden forefindes en større mosaik:

 
  • - af ekstensivt afgræssede enge
  • - af større og mindre vandhuller på enge og marker, der ikke er tilgroede, hvor padder og insekter kan opformeres
  • - af græsarealer, der klippes jævnligt, da det giver tilgang til både mosegrise og mus.

Det er her vi nu sætter ind, for græsarealerne findes, men de er groet til i højt græs og pil. De skal derfor kultiveres, som de tidligere var det. På den måde vil det give storkene rig mulighed for at finde føde til både sig selv og deres unger.


Udlægning af foder holder hånden under storkene. Klik på foto for film der viser
storken æde fisk af spand. (Foto: Hans Skov - filmklip Henning Andresen)

 
Storken som kronen på værket


Selvom vores projekt som udgangspunkt skal gavne de danske storke, vil en lang række andre dyrearter og planter få gavn af de tiltag, vi nu planlægger at gennemføre.Ikke mindst vil de mange engfugle, der ligesom storken trives på de plejede enge, få et stort løft.

Enge har enestående betydning for mange truede fugle, dyr, svampe og planter. Fugle tilknyttet enge, er blandt de mest truede fuglegrupper i Danmark og Europa.
Storken i dens naturlige miljø - en afgræsset eng. Klik på foto for kort videosekvens
optaget af Peter Staunsbjerg.


Blandt de truede engfugle, der vil få hjælp af vores projekt, er vadefugle som rødben og vibe. Andre arter kunne være agerhøne, sanglærke, hare og dobbeltbekkasin. Skeand og atlingand and vil nogle steder kunne profitere på projekterne, hvor der opstår lavvandede sjapsøer. En anden folkekær fugl, der i høj grad er knyttet til enge, er stæren. Den er også gået voldsomt tilbage. Bestanden af stære i Danmark er mere end halveret de sidste fyrre år. Netop stæren trives også på plejede enge. Derudover kommer et væld af insekter, planter, padder og krybdyr. 

Storken er dog fuglen, der i vores projekt trækker læsset for de andre arter. Den er den folkekære fugl, som alle er enige om at elske, og som danskerme gerne vil have boende hos sig.  Den er så at sige kronen på værket.


 
Kampagnemålet er 250.000 kroner

For at komme i gang med arbejdet starter vi nu en fundraiserkampagne, der har som mål at indsamle 250.000 kroner indenfor perioden 1.7. 2022 - 30.6.2023.
Beløbet skal dække udgifterne til en lang række projekter, som vi oplister nedenfor.

Et eventuelt overskud vil gå til at etablere endnu et storkekamera i 2023, der længe har været et ønske hos mange af vore medlemmer.

For donationer over 800 kroner giver vi som tak en t-shirt fra Storkene.dk, ligesom du som ikke-medlem får et medlemskab af Storkene.dk. Er du allerede medlem, giver vi dig udover en t-shirt to krus.

Har man doneret 800 kroner eller mere, sendes blot en mail til: info@storkene.dk, hvor man anfører navn, adresse, telefonnummer samt størrelse på t-shirt.Sådan støtter man projektet 

Din støtte til vores projekt kan gives på flere måder.

Donér via MobilePay:  68396
Donér via bankoverførsel:
Danske Bank.  Reg.Nr. 1551 –  Konto.Nr: 10228735


Donér igennem vores webshop - betal med almindeligt kreditkort her 
Projekterne

Projekterne er udarbejdet af Storkene.dk i samarbejde med Ravnhøj Consult og en række lodsejere. Overordnet set går projekterne ud på indhegning og afgræsning af tilgroede græsarealer samt etablering og oprensning af paddesøer.

Vi nævner nedenfor alle projekter, også dem Storkene.dk ikke skal finansiere direkte selv. Dette for at give et billede af helheden i omfanget
.
 
 
Ribe-området

Tange:                                                                 
To nye paddesøer etableres ved Ribe Østerå i sensommer 2022.
Finansiering: Via statsordning

Damhus:                                                             
Der er søgt Esbjerg Kommune om tilladelse til udvidelse af eksisterende sø ved ejendommen.
Finansiering: Lodsejer betaler 50 % af udgiften, Storkene.dk ligeledes 50 %
Kapitalbehov: 10.000 kroner

Disse projekter skal sættes i forbindelse med to nye paddesøer samt tre restaurerede ved Seem i 2021-22. Ligeledes planlægges der etablering af to nye paddesøer ved Faurholt efter høst.


 
Sønderådalen, Aabenraa Kommune, oplistet fra øst mod vest
 
Eggebækvej 22:                                                 
Aftalt med kvægholdere og naboen som jordejer, at der indhegnes et tilgroet engareal på 1,3 ha tæt ved den lokale storkerede.
Det lægges sammen med et areal lige op til og udvider således deres afgræsning med Hereford-besætning. Udføres sommer 2022. Lodsejer er ansvarlig for afgræsningen.

Finansiering: Storkene.dk finansierer udgiften
Kapitalbehov: 15.500 kroner
 
St. Jyndevad:                                                     
Der ydes et tilskud til indkøb af materialer op til max. 15.000 kr. Lodsejer hegner selv. Der afgræsses med får fra august/sept.

Finansiering: Privat og Storkene.dk
Kapitalbehov: 15.000 kroner
 
Stade:                                                                  
Lodsejer, ejer et areal på sydsiden af åen på ca. 6,8 ha. Heraf er et udmærket stykke eng på 2,4 ha, hvoraf den tørreste del bliver slået med traktor og græsklipper. Resten kan udmærket afgræsses, og en del pil skal fjernes. Resten af lodsejerens areal, ca. 4,4 ha, er udlejet til korn. Dette kan medafgræsses for at gøre det mere attraktivt for en kvægholder.

Lodsejer giver udtryk for, at det nok er for stor en mundfuld for ham og fruen – de har ingen dyr selv. I givet fald må projektet køres som et Natura 2000-projekt gennem landboforeningen. Projektet kan tidligst udføres i 2023.

Finansiering: Kan projektet realiseres, skal Storkene.dk betale landboforeningen for ansøgningsproces og afslutning. Ingen bindende aftale er indgået.

Kapitalbehov: Ukendt og usikkert projekt, der ikke budgetteres med

Rens 1:                                                                   
Lodsejer vil gerne afgræsse to tætliggende stykker på tilsammen ca. 14 ha ved Gammelå-engene nordøst for Rens. Dette area slås i øjeblikket til slet. Skal køres som et Natura 2000-projekt gennem landboforeningen. Foreløbig afventer vi støttebestemmelser til ordningen – ca. okt. 2022. Projektet kan forhåbentlig udføres i 2023.

Dette areal slås i øjeblikket til slet.
Finansiering: Lodsejer skal holdes skadesløs, så Storkene.dk betaler udgifter til ansøgningsproces og afslutning.

Finansiering: Storkene.dk
Kapitalbehov: 9.000 kroner i 2022 og 10.000 kroner i 2023
De 2 fotos viser det planlagte afgræsningsområde på 14 ha ved Gammelåengene
(Foto og illustration: Jesper Tofft) Rens 2:                                                                   
Der er søgt om tilladelse til en paddesø på en mark kun få meter fra storkereden. Ventes udført 2023.

Finansiering: Via statsordning
Kapitalbehov: Intet
 
Rens Vestermark:  
                                           
Projekt A: Der søges om anlæggelse af to nye paddesøer. Udføres 2023.

Finansiering: Via statsordning
Kapitalbehov: Intet
                                                                             
Projekt B: Der restaureres 3 mindre tilgroede vandhuller. Udføres 2023.

Finansiering: Betales af Storkene.dk
Kapitalbehov: 19.000 kroner


Paddevandhuller ved Rens (Illustration: Jesper Tofft)
 

Flynder Ådal, Lemvig Kommune
 
Forskellige lodsejere i ådalen ved Flynder:  
Resterende 12 ud af 20 planlagte paddesøer anlægges. Der er tale om større og mindre vandhuller, der planlægges udført i 2022 og 2023.

Finansiering: Storkene.dk
Kapitalbehov: 150.000 kroner

Dette projekt kan sættes i forbindelse med projektet "storke i Lemvig Kommune", der omhandler indhegning og afgræsning af Flynder og Dride Ådal.

Læs mere om projektet, som Storkene.dk kalder for prototypen på et storkeparadis her
 

Storkeparret i Flynder ser til, mens de første vandhuller udgraves.
(Foto: Louise Harkjær Møller, TV MIDTVEST)Veksø, Egedal Kommune
 
Lodsejer ved Veksø Rende:                             
Vi har fået tilladelse fra Egedal Kommune til anlæg af et paddevandhul nedenfor storkereden i Veksø.

Finansiering: Storkene.dk
Kapitalbehov: 25.000 kronerProjektledelse

Spørgsmål til projektet kan rettes til projektgruppen, der ledes af Jesper Leegaard og Jess Frederiksen.

Jesper Leegaard
E-mail: info@storkene.dk
Tlf.: 25 65 86 90

Jess Frederiksen
E-mail: jess@storkene.dk
Tlf.: 24 66 66 58

Biologiske konsulenter

Jesper Tofft, Ravnhøj Consult
E-mail: jt@ravnhoj.dk
Tlf.: 24 45 64 65

Kåre Fog, Storkene.dk
E-mail: info@storkene.dk
Tlf.: 29 21 22 02 

© Copyright 2024 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS