Lagt på Storkene.dk 20. juni 2022


Genskabelse af storkelandskaber på vej
Utradtionelt samarbejde mellem landmænd og Storkene.dk
 
Storkene.dk lancerer nu et projekt, der skal ses som et løft til de danske storkepar og de områder de lever i. Projektet er udviklet i samarbejde med konsultentvirksomheden Ravnhøj Consult, 
der rådgiver indenfor områderne natur og landskaber. Projektet indebærer blandt andet, at der indledes et samarbejde mellem Storkene.dk og en række landmænd, der stiller jord til rådighed for etablering af både paddevandhuller og afgræsning af tilgroede enge. 

I 2008 blev den vilde danske bestand af storke erklæret uddød, og på det tidspunkt var der ikke udsigt til, at storken skulle få comeback. Men netop det er nu ved at ske, og storkebestanden buldrer nu frem lige syd for Danmark. I Slesvig Holsten er bestanden mere end fordoblet siden 2010, og her yngler der i år 426 par storke. I Danmark er bestanden siden 2018 firedoblet. Indtil 2018 var der blot 2 par ynglende storke i Danmark, der nu er blevet til 8 par. Væksten i bestanden forventes at eskalere de kommende år.

Læs mere om storkebestandens vækst her
 
For at Danmark skal kunne danne rammerne om flere nye storkepar, skal der ske noget med naturen. Hovedårsagen til at storken forsvandt fra Danmark, skal findes i forarmingen af vores natur, der i vid udstrækning ikke er ændret siden storken forlod os. Det vil Storkene.dk nu ændre på og har derfor sammen med Ravnhøj Consult udviklet en plan for forbedring af naturen i de områder, hvor der allerede nu er storkepar.
Vand og sjap giver liv - og mad til storken (Foto: Lone Gabelgaard)Storken skal trække læsset for andre arter

Projektet skal opstartes allerede i det kommende efterår og forventes at blive en løbende proces, der udvikler sig efterhånden som nye storkepar slår sig ned for at yngle i Danmark. 

”Vores projekt er egentlig såre simpelt og tager udgangspunkt i udvalgte områder, hvor der allerede er etableret storkepar. Med få værktøjer i kassen vil vi forsøge at genskabe noget af det kultiverede landskab, som storken trives i. Vi vil slå på tromme for at få vedligeholdt de tilgroede enge, enten via afgræsning eller ved hjælp af høslæt. Vi vil også skabe eller genskabe paddesøer, hvor livet kan trives og dermed øge udbuddet af føde til storken,” udtaler formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen, der ser frem til også at gøre en masse godt for en lang række andre arter.

”Findes der en dansk fugl, der kan trække denne slags projekter, så er det storken. Storken er kun kransekagefiguren i dette projekt, der vil gavne biodiversiteten og en række dyrearter, som ikke får helt den samme opmærksomhed som storken. Uden storken ville det bare ikke være helt så nemt at gennemføre disse projekter. De lodsejere og landmænd vi har indgået aftaler med, er villige til at lægge jord til projektet, netop fordi de ønsker at se storken tilbage som ynglefugl."

Blandt de truede engfugle, der vil få hjælp af vores projekt, er vadefugle som rødben og vibe. Andre arter kunne være agerhøne, sanglærke, hare og dobbeltbekkasin. Skeand og atlingand and vil nogle steder kunne profitere på projekterne, hvor der opstår lavvandede sjapsøer.

En anden folkekær fugl, der i høj grad er knyttet til enge, er stæren. Den er også gået voldsomt tilbage. Bestanden af stære i Danmark er mere end halveret de sidste fyrre år. Netop stæren trives også på plejede enge. Derudover kommer et væld af insekter, planter, padder og krybdyr. 

Projekterne skal gennemføres i en række udvalgte områder og omfatter følgende tiltag:

 
  • -  Indhegning af tilgroede enge, sådan at de kan afgræsses
  • -  Etablering og oprensning af paddesøer
  • -  Finansiering af ansøgninger til Natura 2000 projekter
Storke og kvæg hører ubønhørligt sammen (Foto: Hans Skov)


Danskerne elsker storken - og vil have den tilbage

Storken har altid haft en stor plads i danskernes hjerte, men da storken forsvandt, ebbede noget af interessen bort. De sidste 5-6 år er interessen for storken dog vakt til live igen og danskerne har i den grad taget storken til sig. Det mærker man i høj grad hos Storkene.dk.
 
”Vi oplever en stor tilgang af medlemmer, der gerne vil støtte storkesagen. Og så får vi flere og flere henvendelser fra danskere, der levende fortæller om deres ahaoplevelser, når de har set en stork. Storken kan bare sætte hjerterne i brand hos enhver, der oplever den på tæt hold. Det er tæt på, at storkesagen er blevet til en folkesag, hvilket vi naturligvis er både glade og stolte over,” slutter Jess Frederiksen.

Midlerne til finansiering af projekterne skal findes via crowdfunding og fondsmidler, men allerede i indeværende år, garanterer Storkene.dk, at der er afsat midler til opstart af de første projekter. 


Detaljeret projektbeskrivelse kan læses herProjektledelse

Spørgsmål til projektet kan rettes til projektgruppen, der ledes af Jesper Leegaard og Jess Frederiksen.
 
Storkeekspert Jesper Leegaard, Storkene.dk
E-mail: info@storkene.dk
Tlf.: 25 65 86 90

Formand Jess Frederiksen, Storkene.dk
E-mail: jess@storkene.dk
Tlf.: 24 66 66 58

Biologiske konsulenter

Jesper Tofft, Ravnhøj Consult
E-mail: jt@ravnhoj.dk
Tlf.: 24 45 64 65

Biolog Kåre Fog, Storkene.dk
E-mail: info@storkene.dk
Tlf.: 29 21 22 02 

© Copyright 2022 | Storkene.dk 
Powered by: Webex ApS